نماز ستون دین است

ترویج و تبلیغ مهمترین عبادت یعنی نماز اگر این فریضه مورد قبول واقع شود سایر عبادتها هم قبول می شود

احكام نماز و اذان و اقامه -5-

 

احكام نماز و اذان و اقامه -5-

نماز جمعه

س 1061_ نماز جمعه در زمان غیبت معصوم علیه السلام، چه حکمی دارد؟

ج_ نماز جمعه در زمان غیبت معصوم علیه السلام، واجب تخییری است. یعنی می توان آن را در روز جمعه به جای نماز ظهر خواند و احتیاط مستحب آن است که اگر نماز جمعه را خواند نماز ظهر را نیز بعد از آن بخواند.

س 1062_ نماز جمعه چند رکعت است؟

ج_ نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح و بنا بر احتیاط مستحب حمد و سوره را بلند بخواند.

س 1063_ چه سوره هایی را در نماز جمعه باید خواند؟

ج_ مستحب موکد است در رکعت اول، سوره «جمعه» و در رکعت دوم سوره «منافقین» خوانده شود.

س 1064_ نماز جمعه چند قنوت دارد؟

ج_ در نماز جمعه دو قنوت مستحب است یکی در رکعت اول پیش از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع.

س 1065_ در رکعت دوم اگر بعد قنوت دوباره به رکوع رفت، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نباید در رکعت دوم پس از قنوت دوباره به رکوع رود و اگر رفت، نمازش باطل می شود.

س 1066_ اگر در رکعت های نماز جمعه شک کند، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ اگر در رکعت های نماز جمعه شک شود، نماز باطل است.

س 1067_ در نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی نماز چه چیزهایی لازم است؟

ج_ علاوه بر شرایط عمومی نماز چند چیز لازم است. اول: با جماعت خوانده شود. دوم: امام و مأموم، حداقل هفت نفر مرد بالغ باشند و بنا بر احتیاط واجب مسافری که نمازش شکسته است، جزو آن هفت نفر نباشد و اگر امام و مأموم پنج نفر باشند نماز جمعه صحیح است ولی واجب نیست. سوم: پیش از نماز، امام جمعه دو خطبه بخواند. چهارم: بین دو محل اقامه نماز جمعه حداقل یک فرسخ شرعی فاصله باشد و فرسخ شرعی حدود پنج کیلومتر و نیم است.

س 1068_ اگر مأمومین در اثنای خطبه یا پیش از شروع در نماز متفرق شدند و عده آنان از چهار نفر واجد شرایط کمتر شد، نماز جمعه چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نماز جمعه، صحیح نیست.

س 1069_ در این صورت وظیفه چیست؟

ج_ باید نماز ظهر خوانده شود.

س 1070_ اگر مأمومین پس از شروع نماز، نماز را بر هم زدند و متفرق شدند، امام جمعه چه وظیفه ای دارد؟

ج_ امام جمعه، نماز جمعه را تمام کند و نماز ظهر را نیز بخواند.

س 1071_ هر یک از خطبه های نماز جمعه مشتمل بر چه چیزهایی باید باشد؟

ج_ باید مشتمل بر حمد و ثنای خدا، صلوات بر پیامبر و آل پیامبر علیهم السلام، دعوت مردم به تقوا و پرهیزکاری و یک سوره کامل باشد.

س 1072_ خطبه دوم مشتمل به چیزهایی دیگر باید باشد؟

ج_ بنا بر احتیاط باید خطبه دوم مشتمل بر صلوات بر ائمه اطهار علیهم السلام با ذکر نام آنان و استغفار برای مؤمنین نیز باشد.

س 1073_ حمد و ثنای خدا و صلوات بر پیامبر و آلش علیهم السلام، به چه زبانی باشد؟

ج_ به زبان عربی گفته شود.

س 1074_ دعوت به تقوا، موعظه، تذکرات و بیان مسائل اجتماعی و سیاسی به چه زبانی ادا شود؟

ج_ به زبان مستمعین، اشکالی ندارد.

س 1075_ خطبه ها را چه کسی باید بخواند؟

ج_ بنا بر احتیاط واجب، باید خود امام جمعه بخواند، نه دیگری.

س 1076_ امام جمعه، خطبه را در چه حالتی باید بخواند؟

ج_ باید امام ایستاده، خطبه بخواند.

س 1077_ میان دو خطبه، امام جمعه چه تکلیفی دارد؟

ج_ واجب است میان دو خطبه با نشستن مختصری فاصله شود.

س 1078_ خطبه ها چگونه باید خوانده شود؟

ج_ باید خطبه ها بلند خوانده شود که حداقل چهار نفر واجد شرایط بشنوند و شایسته است طوری خوانده شود که هم حاضرین بشنوند.

س 1079_ امام جمعه در حال خطبه باید در چه وضعی باشد؟

ج_ بنا بر احتیاط، باید امام جمعه در حال خطبه، با وضو باشد.

س 1080_ امام جمعه در حال خطبه چه حالتی باید داشته باشد؟

ج_ مستحب است امام جمعه در حال خطبه، عمامه بر سر داشته باشد. بر عصا و یا سلاحی تکیه کند. در حال اذان روی منبر بنشیند و پیش از شروع خطبه به مستمعین سلام کند و جواب سلام امام بر مستمعین واجب کفایی است.

س 1081_ حاضرین در نماز جمعه چه وظیفه ای دارند؟

ج_ بنا بر احتیاط واجب، باید حاضرین خطبه ها را گوش دهند. سکوت کنند و صحبت نکنند و حتی نماز نافله نخوانند.

س 1082_ آیا مستمعین می توانند به چپ و راست نگاه کنند؟

ج_ بنا بر احتیاط مستحب به طرف خطیب بنشینند و مانند حال نماز باشند. به راست و چپ نگاه نکنند و جا به جا نشوند.

س 1083_ آیا مستمعین می توانند پس از خطبه ها یا بین خطبه ها و نماز، صحبت نمایند یا به چپ و راست نگاه کنند؟

ج_ پس از تمام شدن خطبه ها، بین آنها و نماز صحبت کردن و به راست و چپ نگاه کردن و جا به جا شدن مانعی ندارد.

س 1084_ اگر مأمومین خطبه ها را گوش ندادند یا در حال خطبه به راست و چپ نگاه کردند، نماز آنها چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ اگر مأمومین خطبه ها را گوش ندادند یا در حال خطبه به راست و چپ نگاه کردند یا جا به جا شدند و یا صحبت کردند بر خلاف احتیاط عمل کرده اند، ولی نماز جمعه آنان صحیح است.

س 1085_ امام جمعه دارای چه شرایطی باید باشد؟

ج_ امام جمعه باید بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلال زاده، عادل و قادر به خواندن خطبه در حال قیام باشد.

س 1086_ امام جمعه از لحاظ جسمی دارای چه شرایطی باید باشد؟

ج_ بنا بر احتیاط واجب، بیماری خوره و پیسی ظاهر نداشته باشد و حد شرعی نخورده باشد.

س 1087_ امام جمعه از طرف چه کسی باید تعیین شود؟

ج_ بنا بر احتیاط واجب از طرف مجتهد واجد شرایط تعیین شده باشد.

س 1088_ نماز جمعه بر چه افرادی واجب نیست؟

ج_ نماز جمعه بر بچه ها، دیوانه ها، پیران سالخورده، بیماران، نابینایان، مسافران، زنان و کسانی که بیش از دو فرسخ از محل نماز جمعه دور هستند، کسانی که حضور آنان در نماز جمعه مشقت و سختی دارد، واجب نیست.

س 1089_ اگر این افراد به نماز حاضر شدند، نمازشان چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نماز جمعه آنان صحیح است و به جای نماز ظهر محسوب می گردد. گر چه بنا بر احتیاط مستحب نماز ظهر را نیز بجا آورند.

س 1090_ در چه اوقاتی نماز جمعه واجب نیست؟

ج_ در وقت باران، واجب نیست.

س 1091_ وقت نماز جمعه چه هنگامی است؟

ج_ وقت نماز جمعه، از اول ظهر است تا وقتی که سایه شاخص به اندازه خود شاخص شود. بنابراین، اول ظهر شرعی، باید فوراً اذان و سپس خطبه های جمعه شروع گردد.

س 1092_ آیا می توان خطبه ها را پیش از ظهر شرعی خواند؟

ج_ خواندن آنها پیش از ظهر، خلاف احتیاط است. مگر این که بعد از داخل شدن وقت، مقدار واجب خطبه را تکرار کند.

س 1093_ اگر نمازگزار شک کند وقت نماز جمعه هنوز باقی است یا نه، چه وظیفه دارد؟

ج_ بنا بر احتیاط واجب لازم است تحقیق کند.

س 1094_ اگر در وسط نماز جمعه، وقت آن بگذرد، نماز چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ اگر یک رکعت از آن در وقت خوانده شده صحیح است و گر نه، بنا بر احتیاط، نماز جمعه را تمام کند و نماز ظهر را نیز بخواند.

س 1095_ اگر نماز جمعه بر پا شد، آیا کسی که خطبه ها را درک نکرده می تواند در آن شرکت کند؟

ج_ اگر نماز جمعه بر پا شد، کسی که خطبه ها را درک نکرده، می تواند در آن شرکت نماید.

س 1096_ آیا کسی که به رکوع رکعت دوم نماز جمعه رسیده، می تواند در آن شرکت جوید؟

ج_ اگر کسی به رکعت دوم برسد کافی می باشد و پس از سلام امام جمعه، رکعت دوم را خودش می خواند و نماز جمعه او صحیح است.

نماز جماعت

س 1097_ نمازهای واجب را چگونه باید خواند؟

ج_ مستحب است نمازهای واجب، به ویژه نمازهای یومیه را با جماعت بخواند.

س 1098_ با جماعت خواندن چه نمازهایی بیشتر سفارش شده است؟

ج_ در نماز صبح، مغرب و عشاء، بیشتر سفارش شده است.

س 1099_ بر چه کسانی بیشتر سفارش شده که نمازها را به جماعت بخوانند؟

ج_ برای همسایه های مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود، بیشتر سفارش شده است.

س 1100_ در حدیث شریف، به جماعت خواندن نماز، چگونه توصیف شده است؟

ج_ در حدیث شریف است: « اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند، هر رکعت از نماز آنان، ثواب صد و پنجاه نماز دارد. اگر دو نفر اقتدا کنند، هر رکعتی ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بیشتر شوند، ثواب نماز بیشتر می شود تا به ده نفر برسند. عده آنان که از ده نفر گذشت، اگر تمام آسمان ها کاغذ، تمام دریاها مرکب، تمام درخت ها قلم و همه جن و انس و ملائک، نویسنده شوند، نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند».

س 1101_ در چه صورتی حاضر نشدن به نماز جماعت جایز نیست؟

ج_ حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی به دین، جایز نیست و سزاوار نیست، انسان بدون عذر، نماز جماعت را ترک کند.

س 1102_ برای این که نمازگزار نماز را با جماعت بخواند، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند.

س 1103_ آیا نماز جماعت بهتر است یا نماز اول وقت که فرادا خوانده می شود؟

ج_ نماز جماعت، از نماز اول وقت که فرادا، یعنی تنها خوانده می شود، بهتر است.

س 1104_ نماز جماعت مختصر بهتر است یا نماز فرادایی که طولانی باشد؟

ج_ نماز جماعتی که مختصر بخوانند، از نماز فرادای طولانی بهتر است.

س 1105_ وقتی که نماز جماعت بر پا می شود کسی که نمازش را فرادا خوانده، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ وقتی که نماز جماعت بر پا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادا خوانده، دوباره با جماعت بخواند.

س 1106_ اگر بعد فهمید نماز اولش باطل بوده، نماز دوم او چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نماز دوم او کافی است.

س 1107_ آیا امام یا مأموم نمازی را که با جماعت خوانده اند، دوباره با جماعت بخوانند؟

ج_ اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی که با جماعت خوانده، دوباره با جماعت بخواند، اشکال ندارد.

س 1108_ کسی که در نماز وسواس دارد و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند از وسوسه راحت می شود، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ چنانچه وسوسه به حدی باشد که نماز را باطل می کند، باید نماز را با جماعت بخواند.

س 1109_ آیا نماز جماعت با امر پدر و مادر، واجب می شود؟

ج_ اگر پدر یا مادر، به فرزند خود امر کنند نماز را با جماعت بخواند، نماز جماعت تنها با امر آنان واجب نمی شود.

س 1110_ آیا نماز مستحب را می توان با جماعت خواند؟

ج_ {خیر} نماز مستحب را نمی شود با جماعت خواند.

س 1111_ کدام نمازهای مستحبی را می توان با جماعت خواند؟

ج_ نماز « استسقاء » که برای آمدن باران می خوانند و همچنین نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است مانند نماز عید قربان که در زمان حضور معصوم علیه السلام واجب بوده و در زمان غیبت مستحب می باشد، می توان با جماعت خواند.

س 1112_ موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خواند، آیا می توان هر یک از نمازهای یومیه را به او اقتدا کرد؟

ج_ موقعی که امام جماعت، نماز یومیه می خواند، هر کدام از نمازهای یومیه را می توان به او اقتدا کرد.

س 1113_ اگر امام نماز یومیه اش را احتیاطاً دوباره بخواند، آیا می توان به او اقتدا کرد؟

ج_ اقتدا کردن به او اشکال ندارد.

س 1114_ اگر امام جماعت، قضای نماز یومیه خود را بخواند، آیا می توان به او اقتدا کرد؟

ج_ {بله} می شود به او اقتدا کرد.

س 1115_ اگر امام نماز قضای شخص دیگری را می خواند، آیا می توان به او اقتدا نمود؟

ج_ می شود به او اقتدا کرد.

س 1116_ اگر امام نماز را احتیاطاً قضا کند یا احتیاطاً قضای نماز شخص دیگری را بخواند، آیا اقتدا به او اشکال دارد؟

ج_ اقتدا به او اشکال ندارد.

س 1117_ اگر انسان نداند، نمازی که امام می خواند، نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب، آیا می توان به او اقتدا نمود؟

ج_ نمی توان به او اقتدا کند.

س 1118_ اگر امام در محراب داخل دیوار باشد و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد، آیا کسانی که دو طرف محراب ایستاده اند و به جهت دیوار محراب، امام را نمی بینند، می توانند به او اقتدا کنند؟

ج_ نمی توانند اقتدا کنند.

س 1119_ اگر به جهت درازی صف اول، کسانی که در دو طرف صف ایستاده اند و امام را نبینند، آیا می توانند به او اقتدا نمایند؟

ج_ می توانند اقتدا کنند.

س 1120_ اگر بر اثر درازی یکی از صف های دیگر، کسانی که دو طرف آن ایستاده اند، صف جلوی خود را نبینند، آیا می توانند اقتدا کنند؟

ج_ می توانند اقتدا نمایند.

س 1121_ اگر صف های جماعت تا درب مسجد برسد، حکم نماز کسی که مقابل درب پشت صف ایستاده چیست؟

ج_ نمازش صحیح است و همچنین نماز کسی که پشت سر او اقتدا می کنند، صحیح می باشد.

س 1122_ حکم نماز کسانی که دو طرف او ایستاده اند و صف جلو را نمی بینند، چیست؟

ج_ خلاف احتیاط مستحب است.

س 1123_ آیا کسی که پشت ستونی ایستاده که عریض است و مانع اتصال به صف جلو است، می تواند اقتدا نماید؟

ج_ کسی که پشت ستونی ایستاده که عریض است و مانع اتصال به صف جلو است، اگر از طرف راست یا چپ به سبب مأموم دیگر، به امام متصل نباشد، نمی تواند اقتدا کند.

س 1124_ جای امام و مأموم چگونه باید باشد؟

ج_ جای ایستادن امام باید از جای مأموم، بلندتر از یک وجب نباشد ولی اگر مقدار کمی بلندتر باشد، اشکال ندارد.

س 1125_ اگر زمین سراشیب باشد، نماز جماعت چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد که به آن زمین مسطح بگویند، مانعی ندارد.

س 1126_ اگر جای مأموم، بلندتر از جای امام باشد، آیا نماز اشکال پیدا می کند؟

ج_ اگر جای مأموم، بلندتر از جای امام باشد، اشکال ندارد.

س 1127_ اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند، بچه ممیز فاصله شود، آیا می توان به آن نماز اقتدا کرد؟

ج_ اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند، بچه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است، می توانند اقتدا کنند.

س 1128_ وقتی امام تکبیر گفت، صف های بعد، چه وظیفه ای دارند؟

ج_ بعد از تکبیر امام، اگر صف جلو آماده نماز هستند و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، کسی که در صف بعد ایستاده می تواند تکبیر بگوید و لازم نیست صبر کند تا تکبیر شخص جلو او تمام شود.

س 1129_ اگر بداند نماز یک صف از صف های جلو باطل است، آیا می توان در صف های بعد اقتدا نماید؟

ج_ در صف های بعد نمی تواند اقتدا کند.

س 1130_ اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه، آیا می توانند اقتدا نماید؟

ج_ می تواند اقتدا نماید.

س 1131_ هر گاه بداند نماز امام باطل است، آیا می توان به او اقتدا نمود؟

ج_ هر گاه بداند نماز امام باطل است، مثلاً بداند امام وضو ندارد، اگر چه خود امام متوجه نباشد، نمی توان به او اقتدا کند.

س 1132_ اگر در بین نماز شک کند اقتدا کرده یا نه، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ چنانچه به وظیفه مأموم عمل می کند، مثلاً به حمد و سوره امام گوش می دهد، نماز جماعتش صحیح است. اگر چه بنا بر احتیاط مستحب نماز را به نیّت جماعت نخواند.

س 1133_ اگر در جماعت مشغول کار می باشد که هم مأموم انجام می دهد و هم امام، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ اگر مشغول کاری باشد که هم وظیفه امام و هم وظیفه ماموم است، در رکوع یا سجده باشد، باید نماز را به نیّت جماعت انجام ندهد.

س 1134_ آیا در نماز جماعت می توان نیت خود را به فرادا برگرداند؟

ج_ بنا بر احتیاط مستحب در بین نماز جماعت تا ناچار نشود، نیت فرادا نکند و بهتر بلکه بنا بر احتیاط، از اول قصد جدا شدن از جماعت در وسط نماز را نداشته باشد.

س 1135_ اگر ماموم به جهت عذری یا بدون عذر، بعد از حمد و سوره امام نیت فرادا کند، آیا لازم است حمد و سوره را بخواند؟

ج_ لازم نیست حمد و سوره را بخواند.

س 1136_ اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادا نماید، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ بنا بر احتیاط باید مقداری که امام نخوانده، بخواند.

س 1137_ اگر مردد شود که نیت فرادا کند یا نه و بعد تصمیم بگیرد نماز را با جماعت تمام کند، نماز او چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نمازش صحیح است.

س 1138_ اگر شک کند نیت فرادا کرده یا نه، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ باید بنا را بر این بگذارد که نیت فرادا نکرده است.

س 1139_ اگر هنگامی که امام در رکوع است، اقتدا کند و به رکوع امام برسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ اگر چه ذکر امام تمام شده باشد، نمازش صحیح است و یک رکعت حساب می شود.

س 1140_ اگر به مقداری در رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نماز او صحیح است.

س 1141_ در این صورت آیا می تواند به جماعت ادامه دهد؟

ج_ نمی تواند به جماعت ادامه دهد، چه از ابتدا یقین داشته باشد که به رکوع امام می رسد و چه یقین نداشته باشد. گر چه در صورتی که یقین نداشته باشد، اعاده نماز اولی است.

س 1142_ اگر هنگامی که امام در رکوع است، اقتدا کند و به رکوع خم شود و شک کند به رکوع امام رسیده یا نه، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نمازش صحیح است.

س 1143_ در این صورت جماعت او چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ جماعتش باطل است چه یقین داشته باشد به امام برسد و چه احتمال بدهد. گر چه در صورت احتمال، اگر نرسد احتیاط استحبابی اعاده نماز است.

س 1144_ اگر هنگامی که امام در رکوع است، اقتدا کند و پیش از خم شدن به اندازه رکوع، امام سر از رکوع بردارد، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ می تواند بایستد و منتظر بماند تا امام برای رکعت بعد برخیزد و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند و می تواند نیت فرادا کند.

س 1145_ اگر برخاستن امام به قدری طول بکشد که نگویند این شخص، نماز جماعت می خواند، چه تکلیفی دارد؟

ج_ باید نیت فرادا نماید.

س 1146_ اگر اول نماز یا بین حمد و سوره، اقتدا کند و پیش از رفتن به رکوع، امام سر از رکوع بردارد، نماز چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نماز او صحیح است.

س 1147_ اگر موقعی برسد که امام مشغول دو سجده یا تشهد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، چه تکلیفی دارد؟

ج_ باید بعد از نیت، تکبیرة الاحرام را در حالت قیام بجا آورد. سپس با امام به سجده رود و یا بنشیند و تشهد را با امام بخواند. ولی سلام نگوید و صبر کند تا امام، نماز را سلام بدهد و جایز است، صبر نکند و بعد بایستد و بدون آن که دوباره نیت کند یا تکبیر گوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اول نماز خود حساب نماید.

س 1148_ آیا مأموم می تواند جلوتر از امام بایستد؟

ج_ مأموم نباید جلوتر از امام بایستد.

س 1149_ آیا مأموم می تواند مساوی امام بایستد؟

ج_ اگر مساوی او بایستد، اشکال ندارد.

س 1150_ اگر قد مأموم از امام بلندتر باشد، چگونه باید در جماعت بایستد؟

ج_ اگر قد او بلندتر از امام است، بنا بر احتیاط استحبابی طوری بایستد که در رکوع و سجود، جلوتر از امام نباشد.

س 1151_ حکم وجود فاصله بین امام و مأموم چیست؟

ج_ در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده نمی شود، فاصله نباشد و همچنین بین انسان و مأموم دیگری که انسان به سبب او، به امام متصل شده است.

س 1152_ حکم وجود پرده بین زن و مرد در جماعت چیست؟

ج_ چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به سبب او به امام متصل شده است، پرده و مانند آن باشد، اشکال ندارد.

س 1153_ اگر بعد از شروع نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که مأموم به سبب او متصل به امام است، پرده یا چیز دیگری که پشت آن را نمی توان دید، فاصله شود، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نمازش فرادا می شود.

س 1154_ در چه صورت نمازش صحیح می باشد؟

ج_ چنانچه به وظیفه منفرد، یعنی کسی که نماز را تنها می خواند، عمل نماید، نمازش صحیح است.

س 1155_ جای سجده مأموم و جای ایستادن امام چقدر فاصله باید داشته باشد؟

ج_ مستحب است بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام، بیشتر از یک قدم معمولی فاصله نباشد. نیز اگر انسان به سبب مأمومی که جلوی او ایستاده به امام متصل باشد، مستحب است، فاصله جای سجده اش از جای ایستادن او بیشتر از یک قدم معمولی نباشد.

س 1156_ فاصله مأموم از کسانی که در طرف راست یا چپ او ایستاده اند، چقدر باید باشد؟

ج_ اگر مأموم به سبب کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، به امام متصل باشد و از طرف جلو به امام متصل نباشد، مستحب است با کسی که در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، بیشتر از یک قدم معمولی فاصله نداشته باشد.

س 1157_ اگر در نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که مأموم به سبب او به امام متصل است، فاصله زیادی پیدا شود، نماز چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نماز فرادا می شود و اگر به وظیفه منفرد عمل نماید، نمازش صحیح است.

س 1158_ اگر نماز همه کسانی که در صفّ جلو هستند تمام شود، یا همه نیّت فرادا نمایند، نماز کسانی که در صف بعد ایستاده اند، چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نماز کسانی که در صف بعد هم ایستاده اند، فرادا می شود و اگر به وظیفه منفرد عمل نمایند، نمازشان صحیح است.

س 1159_ اگر کسی در رکعت دوم اقتدا کند، آیا لازم است، حمد و سوره را بخواند؟

ج_ لازم نیست حمد و سوره را بخواند ولی قنوت و تشهد را با امام بخواند.

س 1160_ اگر کسی در رکعت دوم نماز اقتدا کرد، نمازش را چگونه باید با امام ادامه دهد؟

ج_ بنا بر احتیاط هنگام خواندن تشهد، انگشتان دست و سینۀ پا را بر زمین بگذارد و زانوها را بلند و باید بعد از تشهد، برخیزد و حمد و سوره بخواند.

س 1161_ اگر برای خواندن سوره وقت نداشت، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ اگر برای خواندن سوره وقت ندارد، نخواند و خود را به امام برساند.

س 1162_ اگر برای حمد وقت ندارد، چه تکلیفی بر عهده دارد؟

ج_ اگر برای حمد وقت ندارد، باید حمد را کامل کند و پس از حمد، خود را به امام برساند و یا قصد فرادا نماید.

س 1163_ اگر هنگامی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است، اقتدا کند، نمازش را چگونه با امام ادامه دهد؟

ج_ باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است، بعد از دو سجده بنشیند و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخیزد.

س 1164_ چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد، چگونه باید به وظیفه خود عمل کند؟

ج_ چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد، یک مرتبه بگوید و در رکوع، خود را به امام برساند.

س 1165_ اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند اگر اقتدا کند و حمد بخواند به رکوع نمی رسد، چگونه باید به وظیفه خود عمل کند؟

ج_ بنا بر احتیاط واجب، باید صبر کند تا امام به رکوع رود، سپس اقتدا نماید.

س 1166_ اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ باید حمد و سوره را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و خود را به امام برساند.

س 1167_ کسی که در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کرده و می داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمی رسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ چنانچه عمداً سوره یا قنوت را بخواند و به رکوع نرسد، نمازش فرادا می شود و اگر به وظیفه منفرد عمل نماید، نمازش صحیح است.

س 1168_ کسی که در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کرده و اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید به رکوع امام می رسد چه وظیفه ای دارد؟

ج_ بنا بر احتیاط واجب، سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده، تمام نماید.

س 1169_ کسی که در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کرد و یقین دارد اگر سوره بخواند به رکوع امام می رسد، چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نمازش صحیح است.

س 1170_ اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند در کدام رکعت است، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ می تواند اقتدا کند ولی باید حمد و سوره، را به قصد قربت بخواند و اگر بعد بفهمد امام رکعت اول یا دوم بوده، نمازش صحیح است.

س 1171_ اگر نمازگزار به خیال اینکه امام، در رکعت اول یا دوم است، حمد و سوره نخواند و بعد از رکوع بفهمد در رکعت سوم یا چهارم بوده، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نمازش صحیح است.

س 1172_ اگر پیش از رکوع بفهمد، چه تکلیفی دارد؟

ج_ باید حمد و سوره را بخواند.

س 1173_ اگر وقت نداشت، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ اگر وقت ندارد فقط حمد بخواند و در رکوع خود را به امام برساند.

س 1174_ اگر به خیال اینکه امام در رکعت سوم یا چهارم است، حمد و سوره بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد در رکعت اول یا دوم بوده، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج_ نمازش صحیح است و اگر بین حمد و سوره بفهمد، لازم نیست آن را تمام کند.

س 1175_ اگر موقعی که مشغول نماز مستحب است، جماعت بر پا شود، آیا نمازگزار می تواند نماز مستحبی را قطع کند؟

ج_ اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است، جماعت بر پا شود، چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می رسد، مستحب است نماز را رها کند و مشغول نماز جماعت شود بلکه حتی اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول می رسد، مستحب است به همین دستور رفتار نماید.

س 1176_ اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است، جماعت بر پا شود، چنانچه به رکوع سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می رسد، چه وظیفه ای دارد؟

ج_ مستحب است به نیّت نماز مستحب، نماز را دو رکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند.

س 1177_ کسی که یک رکعت از امام عقب مانده چه وظیفه ای دارد؟

ج_ مستحب است وقتی امام تشهد رکعت آخر را می خواند، انگشتان دست و سینۀ پا را بر زمین بگذارد، زانوها را بلند نگه دارد و تشهّد را با امام بخواند و هنگام سلام امام، ذکر بگوید و سپس برخیزد و نماز را تمام کند.

شرایط امام جماعت

س 1178_ امام جماعت دارای چه شرایطی باید باشد؟

ج_ امام جماعت، باید بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، عادل و حلال زاده باشد و نماز را صحیح بخواند.

س 1179_ اگر مأموم مرد است، آیا باید امام نیز مرد باشد؟

ج_ اگر مأموم مرد است، امام او نیز باید مرد باشد.

س 1180_ آیا بچه ممیز می تواند به بچه ممیز دیگری اقتدا کند؟

ج_ اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر، مانعی ندارد.

س 1181_ امام جماعتی را که عادل می دانسته، اگر شک کند بر عدالت باقی است یا نه، آیا می تواند به او اقتدا کند؟

ج_ می تواند به او اقتدا نماید.

س 1182_ کسی که ایستاده نماز می خواند، آیا می تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند، اقتدا کند؟

ج_ نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا کند.

س 1183_ کسی که نشسته نماز می خواند آیا می تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا کند؟

ج_ نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا کند.

س 1184_ اگر امام جماعت به جهت عذری یا لباس نجس یا با تیمم و یا با وضوی جبیره نماز بخواند، آیا می شود به او اقتدا کرد؟

ج_ می شود به او اقتدا کرد.

س 1185_ اگر امام جماعت مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری کند، آیا می شود به او اقتدا کرد؟

ج_ می شود به او اقتدا کرد.

س 1186_ آیا زن مستحاضه می تواند امام جماعت زنی که مستحاضه نیست قرار گیرد؟

ج_ زنی که مستحاضه نیست، می تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید.

س 1187_ کسی که بیماری خوره یا پیسی دارد آیا می تواند امام جماعت شود؟

ج_ بنا بر احتیاط مستحب، کسی که بیماری خوره یا پیسی دارد، امام جماعت نشود .

 

+   ۹۰/۰۹/۰۲     محمد  |